Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (Головне управління)

Ви завітали на сайт структурного підрозділу Полтавської обласної державної адміністрації

Положення

                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

    Розпорядження голови Полтавської

                                                         обласної державної адміністрації

                                            від 22 лютого 2013р. №81

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент охорони здоров’я

Полтавської обласної державної адміністрації

1. Департамент охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом Полтавської обласної державної адміністрації, що утворюється головою Полтавської облдержадміністрації, є підзвітним і підконтрольним голові облдержадміністрації та Міністерству охорони здоров’я України (далі – МОЗ).

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також Положенням про Департамент охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації (далі – Положення).

3. Основними завданнями Департаменту є:

1) забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я на території області;

2) прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я області та нормативне забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

3) здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій;

4) організація роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;

5) забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та технологій;

6) управління закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласних бюджетів, організація їх кадрового, матеріально – технічного і методичного забезпечення.

4. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в межах області та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку в області;

7) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

8) надає організаційно – методичну допомогу щодо ефективного і цільового використання коштів обласного бюджету

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

13) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії Полтавської обласної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

29) здійснює організаційно – методичне керівництво структурними підрозділами охорони здоров’я державних адміністрацій, спрямовує їх діяльність не ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я на території області та забезпечує контроль за їх діяльністю;

30) здійснює організаційно – методичне керівництво комунальними аптечними закладами, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у фармацевтичному секторі сфери охорони здоров’я на території Полтавської області та забезпечує контроль за їх діяльністю;

31) готує пропозиції до проектів програм соціально – економічного розвитку Полтавської області та проектів обласного бюджету, подає їх на розгляд облдержадміністрації та забезпечує їх виконання;

32) у межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально – економічного розвитку області;

33) вивчає стан здоров’я населення, забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я та вживає інших заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

34) у встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає МОЗ необхідну інформацію, документи та матеріали;

35) готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я відповідно до поставлених завдань та після узгодження з МОЗ подає їх на розгляд облдержадміністрації;

36) організовує роботу з охорони здоров’я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від їх форми власності та підпорядкування, виробництва і якості продуктів дитячого харчування в закладах охорони здоров’я;

37) організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях;

38) вносить пропозиції облдержадміністрації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров’я для місцевих потреб за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування;

39) здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та контролює забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на території області;

40) бере участь в агітації та пропаганді донорства крові та її компонентів;

41) здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування;

42) здійснює фінансування закладів охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;

43) здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я всіх форм власності та фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані у встановленому законодавством порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики на території області;

44) проводить в установленому Кабінетом Міністрів України порядку державну акредитацію закладів охорони здоров’я;

45) сприяє розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження у практику наукових досягнень, передового досвіду  у сфері охорони здоров’я;

46) забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я області;

47) забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;

48) вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку області;

49) разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

50) сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян;

51) проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення області, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

52) вживає заходів щодо реалізації державних програм з питань організації охорони здоров’я на території  області;

53) організовує правове виховання працівників сфери охорони здоров’я, ознайомлює із законодавством про охорону здоров’я;

54) здійснює організаційно – методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, що належать до сфери його управління;

55) прогнозує потребу закладів охорони здоров’я області у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров’я, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров’я;

56) забезпечує надання першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним замовленням;

57) забезпечує у межах повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

58) забезпечує у межах повноважень виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

59) організовує у межах своїх повноважень планування і контроль виконання заходів цивільного захисту населення і території від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру;

60) організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

61) забезпечує у визначений законом строк розгляд звернень громадян та їх об’єднань, вживає заходів до усунення причин, що породжують скарги громадян про порушення їх прав і законних інтересів, здійснює контроль за цією роботою в закладах охорони здоров’я;

62) проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються до регіонів їх колишнього проживання;

63) сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

64) бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

65) разом з підрозділами облдержадміністрації здійснює спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів в Полтавській області, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних заходів для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, його захисту, насамперед дітей та молоді, від впливу на їх здоров’я;

66) інформує населення області через засоби масової інформації про шкоду, якої завдає здоров’ю людини вживання тютюнових виробів, і про проведення запобіжних та профілактичних заходів;

67) інформує населення області через засоби масової інформації про шкоду, якої завдає здоров’ю людини вживання тютюнових виробів, і про проведення запобіжних та профілактичних заходів;

68) сприяє вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікувальних заходів і робіт, пов’язаних з профілактикою захворюваності, спричинюваної вживанням тютюнових виробів і впливом на їх здоров’я тютюнового диму;

69) сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я;

70) розглядає питання та вносить відповідне подання до МОЗ щодо відзначення працівників закладів охорони здоров’я області відомчими заохочувальними відзнаками МОЗ, запроваджує інші форми заохочення їх праці;

71) здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров’я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування;

72) виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на облдержадміністрацію завдань у галузі охорони здоров’я;

73) здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Департамент має право:

1) давати згідно із чинним законодавством обов’язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень незалежно від форми власності і громадянам з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законодавством;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань(за згодою);

3) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

5) отримувати та використовувати в установленому законодавством порядку благодійні внески і пожертви, що добровільно надані благодійниками (фізичними та юридичними особами) для першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною діяльністю закладів охорони здоров’я;

6) сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій;

7) користуватися в установленому законодавством порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

8) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації в галузі охорони здоров’я.

6. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з МОЗ в установленому законодавством порядку.

8. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню  належних умов праці в Департаменті, визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту, керівників структурних підрозділів Департаменту;

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про Департамент;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту і посадові інструкції його працівників, а також розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу розділу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно – правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

12) подає на затвердження голови облдержадміністрації  проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу підвищення рівня професійної компетенції державних службовців Департаменту;

16) подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоєнням їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

18) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління обласних, міських, районних органів виконавчої влади, а також керівників, підприємств, установ, організацій,  переданих в управління Департаменту.

20) розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих закладів охорони здоров’я та освіти, організовує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, МОЗ, іншим центральним органом виконавчої влади.

10. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників Департаменту.

Членом колегії Департаменту за посадою є також головний державний санітарний лікар області. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації та працівники закладів охорони здоров’я.

Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.

12. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розвитку галузі та вирішення інших питань в Департаменті можуть утворюватись наукові ради і комісії.

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.

13. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень. 

Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова облдержадміністрації за пропозиціями директора Департаменту  відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. №228.

14. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

15. Внесення змін та доповнень до Положення здійснюється розпорядженням голови облдержадміністрації та підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

16. Припинення діяльності Департаменту здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням голови облдержадміністрації, а у випадках передбачених законом України, – за рішенням суду відповідно до вимог чинного законодавства України.

Напишіть відгук