Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (Головне управління)

Ви завітали на сайт структурного підрозділу Полтавської обласної державної адміністрації

Полiклiнiка змiнила обличчя

| Коментарі відсутні

У Лубнах реалізовано черговий вагомий проект: у рік тридцятиліття введення в екс¬плуатацію будівлі поліклініки для дорослих (1987), напередодні Дня Конституції України, вона постала перед лубенцями оновленою, ошатною, справж¬ньою архітектурною окрасою тисячо¬літнього міста (на фото справа). Про це говорив заступник головного лікаря з поліклінічного розділу роботи, депутат обласної ради Олександр Сиченко на урочистому зібранні медиків, представників влади, підрядників, яке відбулося перед входом до оновленого храму здоров’я (на фото вгорі).

«Ще в 2011 році, під час зустрічі колективу полі¬клі¬ніки з кандидатом на посаду міського голови Олек¬санд¬ром Грицаєнком, – нага¬дав він. – Було піднято п’ять пи¬тань, висловлено 5 поба¬жань: ремонт покрівлі уста¬нови охорони здоров’я; рекон¬струкція басейну; пуск авто¬номної котельні на твер-дому паливі; утеплення будівлі і заміна вікон».

Не всі тоді вірили в ре¬альність цих планів. Але жит¬тя показало, що коли є мета і велике бажання її досягти – все можливо! Поетапно, рік за роком, було виконано перші чотири пункти. Але, працюючи над їх виконанням, Олександр Петрович не забув про останнє і найважче – капітальний ремонт будівлі з її утепленням. Тому, коли всту¬пив у дію «Кіотський про¬токол», адміністрація лі-кар¬ні, у складі якої є полі¬клініка, міська влада напра¬вили подання на участь у ньому на утеплення будівлі, заміну вікон. Заявку було прийнято. Вимагали проект капремонту. З міського бюд¬жету було виділено понад 100 тисяч (!) грн. коштів і проект виготовили. І, хоча роботи по «Кіотському про¬то¬колу» в Україні згорнули, проект залишився.

Це і допомогло у 2015 році. Костянтин Іщейкін ще на етапі виборів до Вер-ховної Ради України знав про поліклініку, не забув він про неї і коли став народним депутатом. У вересні 2015 ро¬ку він домігся, щоб з кош¬тів субвенції з Дер¬жав¬ного бюджету місцевим бюд¬жетам на здійснення заходів по со¬ціально-еконо¬мічному роз¬витку територій було ви¬ді¬лено 7 млн. грн. на капі¬тальний ремонт поліклі¬ніч¬ного відділення для до¬рос¬¬¬лих Лубенської КЦМЛ. Важ¬ливим було наявність про¬екту, бо до закінчення року лишались лічені мі¬сяці. По¬дання від міської ради було направлено, кошти виді¬лено, обласне УКБ провело тендер і 4 грудня (!) 2015 року ПП «Райагробуд» з м. Гло¬бине (керівник Віктор Лєд¬нік, виконроб Олександр Зату¬ливітер) взялися до ро¬боти.

За грудень 2015-го було виконано величезний обсяг робіт – утеплено стелі і цо¬колі, замінено 300 старих ві¬кон на пластикові. І тут слід віддати належне співро¬біт¬никам поліклінічного відді¬лення для дорослих – при¬йом хворих не припинявся ні на день!

Роботи було продовжено в першому кварталі 2016 року, аж доки не вичерпались 4,2 млн. гривень, які були взяті у грудні 2015 року. Далі поча¬лися пошуки коштів, бо надія на надходження наступних 2,8 млн. гривень, які мали бути додані з Державного бюджету, згасала на очах. Дякуючи наполегливості місь¬кого голови Олександра Гри¬цаєнка і депутатів міської ради частину грошей (1,3 млн. грн.) виділили з міського бюджету. Ще 1 млн. грн., з кош¬тів, які виділені на округ, додав депутат Полтавської обласної ради Руслан Ляш¬ко та 0,5 млн. гривень з коштів, які були виділені на округ депутату обласної ради Олександру Сиченку.

Як би там не було, роботи «Житлобуд» з м. Глобине прдовжив, хоча листопад і грудень 2016 року, вважай зимові місяці, були, м’яко ка¬жучи, не найбільш сприят¬ливим для цього часом.

І ось, в кінці червня 2017 року, роботи завершились! Втім зимували ме¬дич¬ні пра¬ців¬ники вже у утеп¬леному приміщенні. Орієн¬товна еко¬но¬мія по теплу склала до 500 000 грн. А це – півмільйона гри¬вень! Про нор¬маль¬ні, комфортні умови для пацієнтів і пер¬соналу – на¬віть го¬ворити нічо¬го! Впер¬ше за 30 років ніхто не мерз, не вмикались нагрі¬вачі. Вся апаратура працювала у штат¬ному режимі.

Заступник го¬ло⬬ного лікаря з поліклінічного роз¬ділу роботи, депутат обласної ради Олек¬сандр Си¬чен¬ко переконаний: ви¬ділені кошти оку¬п¬ляться, та не лише у цьому справа. Лубенці наочно по¬бачили піклування міської вла¬ди, на¬родного депутата України, депутатів обласної ради про медичну галузь, бо через поліклініку за рік кожен дорослий житель міс¬та і району проходить у се-ред¬ньому 7 разів (450 000 від¬відувань за рік на 66 тис. дорослого населення).Тож, святкуючи, Олександр Во¬лоди¬мирович уже думає про завтрашній день. Він мріє про цифровий рентгенапарат (уже закуплений за кошти міського бюджету і зна¬хо¬диться на стадії вста¬нов¬лен¬ня), апарат КТ, лабо-ра¬торний діагностичний комп¬лекс та інше облад¬нання.

До привітань працівників галузі охорони здоров’я міста, поліклінічного відді-лення для дорослих до¬лу¬чився міський голова Олек¬сандр Грицаєнко, який вручив подяки від імені міської ради колективу ПП «Глобинський райагробуд», керівнику під¬приємства Віктору Лєдніку (на фото внизу), виконробу Олександру Зату¬ливітру за їх працю і чудовий результат – оновлену полік¬лініку, яка буде окрасою міста і збере¬жеться на бага¬то років!

Напишіть відгук